Everlux High Gloss Finish

Everlux High Gloss Finish သည္ သစ္သားႏွင့္ သတၱဳမ်က္ႏွာျပင္မ်ားအတြက္ အေခ်ာသတ္ အေပၚေဆးအျဖစ္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ထားေသာ alkyd resin ကို အေျခခံထားသည့္ သုတ္ေဆးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

အသံုးျပဳရန္ေနရာမ်ား

သစ္သားမ်ားႏွင့္ သတၱဳမ်ား၏ အတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ထုတ္ပုိးမႈ ပမာဏ

1 Litre & 5 Litres