ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Brightex Paints (Singapore) Pte Ltd သည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ကတည္းက Bedok တြင္ ၀န္ထမ္း ၄ ေယာက္ျဖင့္ စက္ရံုအေသးစားေလးမွ စတင္ၿပီး လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ အခုဆိုရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ သုတ္ေဆးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေသာလုပ္ငန္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ေမာ္ဒိုက္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားထိပါ တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ပါသည္။

မူလအစ ထုတ္လုပ္မႈစတင္ခဲ့စဥ္က ႏိုင္ငံတြင္းေစ်းကြက္အတြက္ သစ္အေခ်ာထည္မ်ားအတြက္ သုတ္ေဆးသာ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဆုိလွ်င္ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းလည္း တုိးတက္ေအာင္ျမင္လ်က္ရိွပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုတ္ေဆးမ်ား၊ ေရေၾကာင္းသံုးသုတ္ေဆးမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးသုတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂသုတ္ေဆးမ်ား စတဲ့ သုတ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး ရရိွႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုးရရိွရန္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရိွပါသည္။

Brightex သုတ္ေဆးသည္ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ အသစ္ အသစ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စိတ္ေက်နပ္ေစလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ ကတိက၀တ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Brightex Paints ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခ်စ္ခင္ေလးစား တန္ဖိုးထားရပါေသာ သံုးစြဲသူ မိတ္ေဆြမ်ားကို အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ေသာ အရည္အေသြး စံႏႈန္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ထုတ္ကုန္မ်ား အစဥ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အဖြဲ႔သားမ်ားဆက္လက္ႀကိဳးစားေနပါမည္။